ÖNERİ ÖDÜL SİSTEMİ


Öneri Ödül Sistemi - İşletme örnekleri
İşletmelerde sağlıklı oluşturulacak bir Öneri- Ödül Sisteminin sonuçlarını incelediğinizde birçok kunuda iyileştirmelerin gerçekleştiğini göreceksiniz.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
İşletmelerde Öneri Ödül sistemi, proseslerde, süreçlerde, iş akışında  süreçlerin sağlıklı işleyebilmesi için işletme fiziki yapısının düzenlenmesinde, insan kaynaklarının optimum kullanılmasında, araç-gereç ve makinelerin iyileştirilmesinde, geridünüşlerin azaltılmasında, belirli konularda yeni fikir oluşturmada, çalışma şartlarında, iş güvenliği ve kişinin kendi işindeki iyileştirme gibi konularda fayda artıracak ve maliyeti düşürme yoluyla ekonomik kazanç sağlayacak fikirler ve buluşlardır.
Bu fikirlerin bir sistematik dahilinde kayda alınmasını, uygulamasını ve örgütlere yararlı hale getirilmesini ancak başarılı ve etkili bir öneri sisteminin varlığı ile gerçekleştirilebilir. Çalışmaların sonunda öneri sistemi ve sonuçları incelendiğinde birçok konuda Metot, malzeme, makine, ortam, eleman/süre, çevre, iş güvenliği, ürün/proses, çalışma koşulları, motivasyon ve genel olmak üzere öneriler ve sonuçlarını görecek ve sürekli iyileştirmelerle işletmeler büyük katkı sağlayacaktır.

Öneri Sistemi
Öneri sistemleri, çalışanların fikirleriyle örgütlerine ve dolayısıyla kendilerine katkı yapacağı ve bu yolla sürekli iyileştirmenin sağlanacağı bir sistemi oluşturmaktadır. Maliyet odaklı yaklaşımlardan kalite odaklı yaklaşımlara geçildikçe insan faktörünün sürekli iyileştirme adımlarına doğrudan etkili olması, kurumsal düşünceli ve başarılı şirketlerin öneri sistemine önem vermelerine ve bu sistemi geliştirip teşvik etmelerine neden olmaktadır. Öneri sistemi birey öncelikli kaizen'in temel parçasıdır.
Dinamik bir öneri sisteminin oluşturulabilmesi için üst yönetim iyi tasarlanmış bir plan uygulamalıdır. Japon İnsan İlişkileri Birliği direktörü Kenjiro Yamada öneri sisteminin üç aşamadan geçmesi gerektiğini söylüyor. İlk aşamada yönetim, işçinin görevini ve işyerini iyileştirme konusunda ne kadar basit olursa olsun öneri oluşturmasına yardım etmek üzere her türlü çabayı göstermelidir. Bu, işçilerin işi yapma tarzlarına dikkat etmelerini sağlayacaktır. İkinci aşamada yönetim eğitim olanağı sağlamalıdır ki, çalışanlar daha iyi öneri
sunabilsinler. İşçiler daha iyi öneri getirebilmek için problemleri ve içinde bulunulan şartları analiz edebilecek durumda olmalıdır. Bu da eğitim gerektirir. İşçiler konuya ilgi gösterdiklerinde ve eğitimlerden sonra, yönetim ancak üçüncü safhada önerilerin ekonomik etkisi ile ilgilenmelidir. Bu da yönetimin 5 ile 10 yıllık bir zaman aralığında düşünmesi demektir. Yamada birçok Batılı şirketin karşı karşıya geldiği zorlukların, genellikle birinci ve ikinci aşamaları atlayıp hemen üçüncü aşamaya yönlenmelerinden kaynaklandığını vurgulamaktadır. Bugün bireysel öneriler daha çok moral kazandırıcı ve eğitici deneyimler şeklinde hizmet ederken, ekonomik etkisi olan önerilerin çoğu gruplardan gelmektedir

Öneri Sisteminin İşletmeye ve Çalışana Faydaları
Öneri sisteminin başlıca faydaları aşağıdaki gibidir:
1. Çalışanların sürekli olarak çalışma yöntemlerini ve iş ortamlarını sorgulaması, çalışanların kendi örgüt politikalarını benimsemeleri
2. Çalışanların yararlı olma isteğini ve öneri oluşturma potansiyelini harekete geçirerek dinamik ve girişken çalışanlar olmasının sağlanması,
3. Çalışanın yararlı bir şey yapma başarı duygusuyla motivasyonunun artması ve yeni yeni
fikirlerin teşvik edilmesi
4. İç kaynakların kullanılarak daha az maliyetle mali kaynakların etkin kullanımının sağlanması
5. Kazan - Kazan yaklaşımının yerleşmesinin sağlanması, israfların eliminasyonunun daha az
maliyetle gerçekleştirilmesi, üretimde yenilikler ve gelişmelerin sürekli sağlanması
6. Dinamik bir kültür oluşturulması, çalışanlar arası çıkabilecek pozitif rekabet avantajından
yararlanılması, performans değerlendirme sistemine katkıda bulunulması
7. Öneriyle elde edilen kazançların şirketin rekabet avantajına çevirmesi
Öneri sistemi oluşturan birçok örgüt, çalışanlarından gelen öneriler sayesinde maliyetlerini önemli oranlarda düşürebilmiş ve yeni kazanç konuları bulabilmiştir. Öneri sunan ve sunduğu önerinin uygulandığını gören çalışanlar, önerilerinin ele alınıp değerlendirildiğini gördüklerinde kendilerine değer verilme, takdir ve destek olunma sonucunda motivasyonları ve işe bağlılıkları artmaktadır. Devamı >>>İnsan Kaynakları Uygulamaları - TEM GRUP / Tüm Eğitimler Merkezi
Öneri-Ödül Sisteminin Geliştirilmesi
Şirket yararına olabilecek her türlü öneri sistematik şekilde toplanıp, değerlendirilmesi, tüm gelişmiş ülkelerde yirminci yüzyılın başından bu yana uygulanmaktadır. Bu uygulamalar genel olarak Öneri Sistemi diye adlandırılmaktadır.
   
Öneri sistemi ilk kez 1880 yılında ABD'de Yale&Town Inc.'de kurulmuştur. Daha sonraları birçok ülkede uygulanır hale gelmiştir. I.ve II.Dünya Savaşlarında ABD'de firma yöneticilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan danışma kurullarından hareketle Ulusal Öneri Sistemi Birliği (NASS-National Association Suggestion System) kurulmuş, daha sonra NASS'ın ismi EIA (Employee Involvement Association) olarak değiştirilmiştir.Bugün sadece ABD'de EIA'ya üye Öneri Sistemi uygulayan firma sayısı 600 civarındadır. ABD'de EIA'ya üye Öneri Sistemi firmalardan elde edilen bilgilere göre 1992 yılında ülke genelinde 1,010,889 önerinin 293,298 adedi uygulamaya konulmuş olup çalışanlara toplam 160 milyon $ ödül verilmiş, bir yıllık 2,2 milyar $ yarar sağlanmıştır.
Bugün dünyada Öneri Sistemi uygulanan başlıca firmalar şunlardır:
"    Siemens A.G. & Company Inc.
"    Ford Motor Co.
"    Boeing Co.
"    Bank of America
"    Westinghouse
"    US Steel
"    Whitmore Manufacturing Company

Öneri Sisteminin Gerekliliği
Dünyada hızla artan rekabet işletmeleri daha verimli ve daha etkin çalışmaya yöneltmektedir. Bu durumdan hareketle çalışanların atıl kalan zihinsel fonksiyonları en iyi şekilde yararlanılması gerekmektedir.
İnsanları sadece çalıştığı makine ile sınırlamak doğru bir yaklaşım olmadığı gibi motivasyonu düşürücü ve monotonluğa itici birçok dezavantajlarda mevcuttur.Her çalışan esasında  kendi çevresi dışındaki şeyleri görür, fakat algılama fonksiyonlarını bu noktalara kanalize edemez. Öneri Sisteminin temel amacı bu algılamayı atıl durumdan dinamik konuma geçirmek içindir.
Bir öneri sisteminde iyi öneriler, sürekli gelişmenin kaynağını oluştururlar. Bu sistem sayesinde, verimliliğin optimizasyonuna yönelik olan maliyetler düşer, ürünler ve müşteri servisi iyileştirilir ve organizasyonun üretim ortamı geliştirilir.
  Devam >>>
İşletmelerin gelişimine katkı sağlayan uygulamaların başında "Öneri-Ödül Sistemi" gelmektedir. Bu öneri sistemi işletmelerde oldukça katkı sağlayacağı gibi bu önerilerin de Ödüllendirilmesi gerekmektedir. Yoksa karşılığı olmayan çalışmalara çalışanlar çok sıcak bakmamaktadır. Bu Öneri Sisteminin Ödüllerinin belirli ölçülerde makul uygulanabilir olması gerekmektedir. Mümkün olduğunca Parasal ödüllerden Kaçınmak Gerekir. Bu Öneri Sistemi nasıl kurulur derseniz bu işletmelerde çalışan yapısına ve Ürün çıktılarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bunlar Mutlaka Öneri Formu Örnekleri hazırlanarak tüm çalışanlara duyurulması ve önerilerin dönüş tarihlerini kısıtlı tutmamak ve zaman aralığı vermeden belirli bir periyodta değerlendirilmesi gerekmektedir.
İnsan Kaynakları Uygulamaları | Performans Değerlendirme | Hedeflerle Yönetim | Öneri Ödül Sistemi | İş Analizi nedir?, Nasıl Yapılır? | Ekip Çalışması Nedir? | Görev - İş Tanımları | Kariyer - Rotasyon Nasıl Yapılır? | Süreç Yönetimi | İnsan Kaynakları Örnekleri | İnsan Kaynakları Ne İş Yapar | Personel Görev Tanımları | 360 Derece Performans Değerlendirme | Prosedür Nasıl Hazırlanır? | Özlük İşleri | Bordro Hesaplama | İnsan Kaynakları Testleri